Informace o nás

 

Klub byl u Ministerstva vnitra zaregistrován dne 2.8.2010.

Tím jsme oficiálně vznikly jako občanské sdružení,

které si vzalo za cíl sdružovat na základě dobrovolnosti občany

se zájmem o sportovní a technickou činnost.

Vytvářet podmínky pro zapojení občanů a mládeže v motorismu,

modelářství, sportovní střelbě, elektronice, vojenské historii,

místopisné historii, muzejní činnosti a pobytu v přírodě.

Spolupracovat s kluby a organizacemi s obdobným zaměřením.

Umožňovat účast členů i neorganizovaných občanů na vlastních akcích a soutěžích.

 

Nutno však říct, že jako banda bláznivých lidiček fungujeme už od roku 2007.

Ten rok jsme poprvé byli v počtu osmi  lidí a jednoho historického vozidla Praga V3S,

účastníky akce v armaparku v Ořechově u Brna.

Od té doby se tak nějak nenásilně rozrůstáme.

Vzhledem k tomu, že už i akce pořádáme či na cizích akcích spolupracujeme,

donutilo nás to „vzniknout“ oficiálně.

Samozřejmě, že jsme dostáli také zákonému přejmenování a přeregistrování a od srpna 2016 jsme zapsaným spolkem.


Stanovy sdružení "VETERÁN CLUB LEDNICE" 

STANOVY

 

Čl.1.

 Název sdružení

 

„VETERÁN CLUB Lednice

 

je ustanoven v souladu se zákonem č: 83/90 Sb.

 

Čl.2.

 Sídlo

 

ul. Mikulovská č. p. 453, 691 44 Lednice.

 

Čl.3.

Cíl sdružení a činnost

 

                                        Cílem je sdružovat na základě dobrovolnosti občany se zájmem o sportovní a technickou činnost. Vytvářet podmínky pro zapojení občanů a mládeže v motorismu, modelářství, sportovní střelbě, elektronice, vojenské historii, místopisné historii, muzejní činnosti a pobytu v přírodě. Spolupracovat s kluby a organizacemi s obdobným zaměřením. Umožňovat účast členů i neorganizovaných občanů na vlastních akcích a soutěžích.

 

Čl.4.

Orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů

a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení

 

4.1. Organizační výstavba

a)     Členská schůze

b)    Výbor - Předseda, místopředseda, hospodář

c)     Revizor

 

4.2. Členská schůze

a)                                                                    Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze. Svolává ji výbor nejméně jednou za 1 rok.

b)      Členská schůze je usnášení schopná při nadpoloviční většině registrovaných členů.

c)      Projednává a schvaluje zprávu výboru o činnosti a stavu organizace a zprávu kontrolní                                 komise.  

d)      Určuje cíle a hlavní obsahové zaměření činnosti.

e)      Stanovuje výši členských příspěvků, schvaluje stanovy sdružení.

f)      Volí členy výboru a revizora na dva roky.

g)      Rozhoduje o zániku nejméně dvoutřetinovou většinou registrovaných členů

 

4.3.      Výbor klubu

a)      Je voleným orgánem na dvouleté období, je představitelem clubu ve styku se státními        orgány a organizacemi v ČR i vůči zahraničí.

b)      Schází se podle potřeby nejméně 4x za rok.

c)      Volí předsedu, místopředsedu a další členy vedení výboru.  

d)      Má právo ustanovit dle potřeby odborné komise a rady.

e)      Předkládá roční plán a jeho vyhodnocení, předkládá návrh rozpočtu.

f)      Svolává členské schůze.

g)      Statutární zástupce je předseda a místopředseda.

 

4.4.   Předseda

         Je volený statutární zástupce, v jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda.

 

4.5.                              Členství

a)         Členy klubu se mohou stát občané České republiky, fyzické osoby, které souhlasí s programem, řídí se jeho stanovami a podílí se na jeho činnosti.

b)         O přijetí člena rozhoduje výbor a bere na vědomí členská schůze, rovněž v případě vyloučení při hrubém porušení stanov.

c)         Dokladem o členství je členský průkaz.

 

4.6.                              Základní práva člena:

a)         Podílet se na činnosti podle svých zálib, schopností a možností.

b)         Účastnit se členské schůze s právem podávat návrhy.

c)         Hlasovat po dovršení 18-ti let s právem volit a být volen.

d)         Svobodně ukončit své členství

4.7.   Základní povinnosti člena:

a)      Dodržovat stanovy a usnesení.

b)         Platit členské příspěvky, pokud jsou členskou schůzí stanoveny.

c)         Jednat v souladu s cíli sdružení.

 

Čl. 5.

Ustanovení o organizačních jednotkách,

 pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem

 

Klub se nedělí na organizační jednotky.

 

Čl.6

Zásady hospodaření


6.1.VETERÁN CLUB LEDNICE je občanským sdružením, má jako celek právní subjektivitu. Sdružení je neziskovou organizací.

a) Majetek tvoří hmotné a finanční prostředky získané vlastní činností, dary, sponzorstvím,                                  (Případné příjmy budou tvořit dotace a granty. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení např. publikování, ukázky techniky…) Veškeré příjmy budou používány na činnost sdružení.

b)         Majetek, který získalo vlastní činností je jeho majetek, rozhoduje o něm členská schůze  

   a řídí ji v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

6.2. Zánik (likvidace)
a)        O zániku rozhoduje členská schůze.
b)        Při zániku rozhoduje o naložení s majetkem, určí, zda půjde o zánik likvidací, nebo bez    likvidace a na koho přechází majetek nebo hospodářská činnost s obecně právními       předpisy.

6.3.Revizní činnost
Je prováděna revizorem:

a)      Kontroluje dodržení stanov.

b)      Kontroluje hospodaření příslušného orgánu, správy majetku a plnění rozpočtu.

c)      Upozorňuje příslušný orgán na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy a opatření na zlepšení stavu.

d)      Revizor nezasahuje do pravomocí výboru. Ve své činnosti se řídí stanovami, usnesením členských schůzí a vychází z obecně platných předpisů.

e)      Revizor se účastní jednání výboru.